Društvo Najčitanije 

Paraćin gradi reciklažni centar i eko park

Izgradnja reciklažnog centra, usavršavanje sistema kišne kanalizacije, formiranje Eko parka, ali i čitavnog ekološkog sistema Paraćin 21 – samo su neke od stavki predviđene Izmenama plana detaljne regulacije Paraćina.

Opština Paraćin ima deponiju za čvrst komunalni otpad, lociranu na desnoj obali Velike Morave, na oko 400 metara od rečnog toka i na oko 350 metara od reke Crnice, a u neposrednoj blizini kompleksa jezera Buljanka. Na smetlištu se, pored čvrstog komunalnog otpada, nekontrolisano odlaže i industrijski, biohazardni i drugi opasan otpad. Građani odlažu smeće bez prethodne pripreme terena, tj. izrade odgovarajuće tehničko-tehnološke i energetske infrastrukture, a dnevna količina koja se doveze na smetlište procenjuje se na 30 do 40 tona. Formiranje smetlišta dovelo je  do određenog stepena zagađenja podzemnih voda, rečnih tokova i zemljišta.  Jezero Buljanka danas ima status degradiranog prostora, za koji je neophodno sprovesti mere praćenja kvaliteta voda i određene mere sanacije, pre svega treba sprečiti komunikaciju deponije i jezera, postavljanjem podzemne brane. Nacionalnom strategijom, deponija Buljanka je okarakterisana kao zvanična deponija, koja ne ispunjava ni minimalne mere zaštite, popunjena je otpadom i odmah je treba sanirati, zatvoriti i rekultivisati.

Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019, Paraćin – zajedno sa Jagodinom, Ćuprijom, Ražnjem i Despotovcem, čini region u okviru kojeg će se vršiti sakupljanje, distribucija i tretman otpada na jedinstvenoj regionalnoj deponiji. Upravljanje opasnim otpadom vršiće se u skladu sa važećim zakonima, do realizacije nacionalnog postrojenja za fizičko-hemijski tretman opasnog otpada i regionalnog skladišta opasnog otpada.
Kako bi rešili ove ekološke probleme i unapredili zaštitu životne sredine, Paraćinci su izmenama PDR predvideli izgradnju reciklažnog centra (dokument definiše zone gradnje) ali i dalju izgradnju kišne kanalizacije uz održavanje postojeće.

Opština Paraćin planira i izgradnju Eko parka u blizini reke Crnice. Ovaj kompleks treba da se uredi kao atraktivan prostor pogodan za različite kulturne i zabavne manifestacije, u cilju očuvanja tradicije i identiteta grada. Moguća je gradnja letnje pozornice i formiranje parka kulture, umetnosti i zabave. Osim Eko parka, predviđeno je i formiranje zonskog parka Staklara, u okviru radne zone Petlja, istočno od gradskog centra.  Planirano je i formiranje park šuma Karađorđevo brdo i Glavnica, ali pre toga se moraju definisati ulazi u park šume, signallizacija, formiranje staze, obezbeđivanje održavanja – uklanjanje otpada, opremanje osnovnim mobilijarom. U park šumama dozvoljeni su sadržaji za aktivnu i pasivnu rekreaciju i prateći sadržaji. Obaveza je, pri uređenju ovih prostora, maksimalno očuvanje šumskog fonda.

Ovim planom predviđena je i izgradanja produktovoda, naftovoda i gasovoda Paraćin –Zaječar, kao i dalji razvoj sistema daljinskog grejanja, sa posebnom pažnjom posvećenom kogeneracijskim postrojenjima uz obavezno merenje potrošene toplotne energije krajnjih korisnika. Kroz područje opštine Paraćin prolaze trase optičkih kablova: postojeći Beograd – Niš i planirani Paraćin-Zaječar.

Izvor: www.ekapija.com

Share

Povezani postovi